Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie, Buje-Buie, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buje

Raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta :

Klikom na poveznicu otvoriti će se uvjeti za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

„ Dječji vrtić Buje „ – Asilo infantile Buie, Buje,

Matije Gupca  13,

52460 Buje,

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti one primljene elektronskim putem.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Kandidat predložen za izbor , ako nema utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova , biti će upućen na zdravstveni pregled radi njenog utvrđivanja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Dječjeg vrtića Buje 02. studeni 2022., a rok za podnošenje prijava traje od 03. studenog 2022. do 10. studenog 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća

Franko   Gergorić