Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie, Buje-Buie, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buje

raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta odgojitelja   (m/ž)

  • 1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24.  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

Uz prijavu priložiti:

  • presliku domovnice
  • preslika osobne iskaznice
  • presliku diplome
  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
  • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25, st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • kratak životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom  na adresu: „ Dječji vrtić Buje „ – Asilo infantile Buie, Buje, Matije Gupca  13, 52460 Buje,  u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ”Natječaj za odgojitelja”. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja dužan/na je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  i ovjerene preslike traženih dokumenata.

KLASA:112-07/20-01/01

URBROJ: 2105/01-07/2-01-20-02

Buje , 2. listopada 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća

Franko   Gergorić